Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΘΗΡΑΜΑΤΑ
Alectoris graeca graeca
Alectoris chukar
Perdix-Perdix
Scolopax rusticola
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Υδρόβια - Παρυδάτια
Πτηνά δενδρόβια
Θηλαστικά
Αρπαγες
............
............
............

HomeInitial  
.

   GameKeeper   

Χωρίς την ύπαρξη Άγριας ζωής δεν υπάρχει και το κυνήγι και όλα γύρω από αυτό…
Ο όρος Άγρια Ζωή αναφέρεται στους ζωντανούς οργανισμούς που δεν είναι με κανένα τρόπο τεχνητοί ή εξημερωμένοι και ζουν στα φυσικά τους ενδιαιτήματα. Η Άγρια ζωή μπορεί να αναφέρεται στην χλωρίδα (φυτά) αλλά κυρίως αναφέρεται στην πανίδα (ζώα). Πρέπει να αναφερθεί, ότι η Άγρια ζωή είναι ένας πολύ γενικός όρος για τη ζωή σε διάφορα οικοσυστήματα. Η έρημος, τα δάση της βροχής, οι πεδιάδες, και άλλες περιοχές - συμπεριλαμβανόμενων και των αστικών κατοικημένων περιοχών - διαθέτουν ξεχωριστές μορφές της Άγριας Ζωής.


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ιστορίες ενός GameKeeper


Μπορούν οι επιλογές των κυνηγών να ασκήσουν εξελικτικές πιέσεις στη θηραματοπανίδα
............
............
.............

.............
.............